יצירת קשר

חזרה לתפריט

אפיוני הבלוקים

(המאמר מתאים לכל גרסאות AutoCAD)
כידוע, השימוש בבלוקים מצמצם את הזמן המושקע בתכנון וחוסך במשאבי זיכרון. במאמר זה נלמד על אפיוני הבלוקים כדי להבין את התנהגות ההשתלות שלהם בשרטוט ולתכנן אותם ביעילות.
אני מניח שהקוראים מכירים את הפקודות BLOCK להגדרת בלוקים, INSERT להשתלתם, WBLOCK ליצירת קובץ, EXPLODE לפירוק השתלות ויודעים להפעיל את Design Center ו-LIST: פקודות שאינן נלמדות במאמר.

תחילה נגדיר שני מושגים:
1. עצמים מועתקים
הם אלה הנוצרים בפקודות עריכה כגון COPY, ARRAY, OFFSET, MIRROR וכו', בהם עושים שימוש בעצמים קיימים ליצירת עצמים נוספים.
2. עצמים חדשים
הם אלה הנוצרים בפקודות מתפריטי Draw או Dimensions. השכיחות בדו-ממד הן: LINE, CIRCLE, PLINE, MTEXT, ATTRIBUTES, BHATCH ואחרות.

עצם חדש נוצר עם מספר אפיונים, ביניהם:
שייכות לשכבה: Layer.
צבע: Color.
סוג-הקו: Linetype.
עובי: Lineweight.
סגנון להדפסה: Plot Style.
מרחב: Model/Layout.
סגנון לכתיבה: Style Text.
סגנון מידות: Dimension Style.

לא לכל העצמים יש אותם אפיונים. סגנון, למשל, קשור לכתב ולמתן מידות. לכתב אין סוג-הקו ואם כותבים בגופני True Type, אין לו גם עובי.

אפיון תורן ( current)
אפיונים תורניים הם האפיונים המקבל עצם חדש בעת היווצרותו.

האפיונים של רכיבי הבלוקים
לכל רכיב של בלוק יש אפיונים שונים, כגון: צבע, שייכות לשכבה, סוג-קו וקנה המידה שלו, עובי, שייכות למרחב וכו'. הם נרכשים על ידי הרכיבים בעת היווצרותם, או לאחר שינוים לפני הגדרת הבלוק.
גם להשתלה של בלוק, כשלימות, יש אפיונים משלה, לא בהכרח זהים לאפיונים של מרכיביה. נלמד רק על השכבות ועל הצבע כיוון שאלה מייצגים את כל היתר.

כל עצם משורטט בשכבת 0, או באחרת שונה מ-0.
כל עצם מקבל אפיון צבע Bylayer, פרטי או Byblock.

צבע פרטי הוא כל אחד מ- 255 צבעי AutoCAD פרט לצבע Bylayer או Byblock. התורן הוא זה הנראה בחלון Color Control שבסרגל Properties.

א. כשהצבע התורן הוא ByLayer, כל עצם חדש ייווצר בצבע הרשום בשכבה שלו.
ב. כשהצבע התורן הוא פרטי, כל עצם חדש ייווצר בצבע זה ללא תלות בצבע השכבה שלו.
ג. כשהצבע התורן הוא ByBlock, כל עצם חדש, ייראה על המסך לבן או שחור, לפי רקע המסך.

כיצד משפיעים אפיוני הרכיבים של בלוק, על ההשתלות שלו?
כדי לענות על שאלה זו ריכזתי את התנהגות הרכיבים בשלושה חוקים:

"חוקי שבח" על הבלוקים

1: כל השתלה (Insert), שייכת בשלימות לשכבה בה הושתלה. פקודות העריכה מאפשרות לשנות שייכות זו.
2: בהשתלה נשמרים האפיונים של כל הרכיבים של הבלוק. אפיוני הרכיבים לא ניתנים לשינוי.
3: שכבת 0 לא משפיעה על ההשתלות.
אין שוני בהתנהגות ההשתלות אם הבלוק נוצר באותה עבודה בה הושתל, או נוצר בשיטה אחרת.

אפיון השכבה

רכיבי הבלוק משורטטים בשכבה שונה מאפס


בשכבה Chair, שרטט כיסא, כשהאפיונים התורניים צבע, סוג-קו ועובי הם ByLayer.
צור שכבת Salon, שרטט בה קירות ושתול בה את הכיסא.
שתלת את הדוגמה בשכבת Salon, לכן על פי החוק הראשון, השלמות נמצאת באותה שכבה. אבל על פי החוק השני, הרכיבים עצמם נמצאים בשכבת המקור: Chair.
אפשר להוכיח זאת על ידי שלושה צעדים: (בחר את שכבת 0 כתורנית, על-מנת לא להפריע להמשך המהלכים).
1. כשסוגרים ב-Off (לא ב-Freeze), את השכבה Salon, רואים את הכיסא ולא את הקירות. רכיבי הכיסא הנם בשכבת Chair.
2. כשסוגרים (ב-Off או ב-Freeze) את השכבה Chair, לא רואים את כיסא. נכון! כי הרכיבים נמצאים בשכבה זו!
3. פקודת LIST מדווחת שהכיסא שייך לשכבת Salon וזה נכון לפי החוק הראשון. אבל, כשמפרקים את ההשתלה בפקודת EXPLODE, הרכיבים מתנתקים מהבלוק ו-LIST תדווח על המיקום הנכון שלהם: שכבת Chair!!!
הקפאת השכבה Salon מעלימה גם את הקירות וגם את הכיסא. בהקפאת שכבה נעלמים כל העצמים הנמצאים בה!
לפי החוק הראשון אפשר להעביר את ההשתלה לשכבה אחרת. בדוק זאת! מצד שני, אין כל דרך לשנות את שכבת הרכיבים עצמם: הם היו ונשארו ב-Chair, אלא אם כן משנים את ההגדרה של הבלוק, אך זה איננו הנושא.

השטיח משורטט בשלוש שכבות:
הצורה החיצונית והגדילים, בשכבת Carpet.
מילוי אחד בשכבת Carpet bhatch 1.
מילוי אחר בשכבת Carpet bhatch 2.
בהתאם החוק הראשון, באפשרותך להראות מילוי אחד או אחר, בהתאם לשכבה שתפתח. עקרון זה מאפשר להכין בלוקים המכילים פרטים שלא תמיד יראו יחד. למשל שיש של חלון, לפעמים יש להראותו כקו נסתר ולפעמים - לא להציגו כלל. קנה של בורג, מוצג יחד עם ראש הבורג, או בלעדיו. לכן, אם משרטטים פרטים בשכבות שונות ומכינים בלוקים, ניתן לשנות בכל עבודה איך ההשתלות יוצגו על המסך.

אפיון הצבע

הצבע ByLayer


בבלוק Chair, צבע הרכיבים היה ByLayer.
פירושו של ByLayer הוא "לפי השכבה". לפי איזו שכבה? לפי שכבת המקור (Chair) או לפי שכבת ההשתלה (Salon)? נכון! לפי השכבה שבה שורטטו הרכיבים: שכבת Chair.
פתח את טבלת השכבות ושנה את הצבע של שכבת Chair, צבע הפרטים נראה כביכול משתנה. לפי החוק השני, האפיון "ByLayer" לא ניתן לשינוי: צבע הרכיבים נשאר ByLayer. אך עקב תלותם בצבע השכבה המקורית הם מוצגים בצבע שונה. השתייכותם לשכבה לא ניתנת לשינוי.
בהגדרת בלוק יתכנו רכיבים בשכבות שונות, התלויים בעת השתלתם בצבע אותן שכבות.

צבע פרטי


צור שכבה בשם Sofa, (שהיא שונה מ- 0) ושרטט ספה. שנה את הצבע של הרכיבים לכחול. זהו צבע פרטי, לא Bylayer. צור בלוק Couch ושתול אותו בשכבת Salon. כיוון שצבע הרכיבים של Couch היה כחול ולא "By...", כלומר לא "לפי...", שצבעי הרכיבים יישאר כחול ואין דרך לגרום שיראו שונים.

הצבע ByBlock


הפרוש של Byblock הוא שאפשר לראות כל השתלה שונה מהאחרות.
צור שכבה בשם Furniture, שרטט שולחן. החלף את הצבעים ל-Byblock וצור בלוק TABLE. שתול דוגמה בשכבת Salon. עצמים שצבעם ByBlock, נראים לבנים או שחורים, בהתאם לרקע המסך. כאשר שותלים דוגמה של בלוק שרכיביו בצבע ByBlock הם יראו בצבע התורן. אם בוחרים את הדוגמה, אפשר לשנות את הצבע הנראה על המסך בפקודות עריכה.
שנה את הצבע התורן לירוק. שתול דוגמה של TABLE. היא נראית ירוקה. ניתן לראות את הרכיבים בצבעים משתנים, אך לפי החוק השני, את אפיון Byblock שלהם לא ניתן לשנות.


שרטט שטיח אחר, כאשר צבע המילוי: ByBlock. צבע הגדילים: ByLayer. צבע המסגרת: סגול (פרטי). זהו בבלוק מעורב. על פי החוק השני, כל פרט שומר על צבעו המקורי, אך ניתן להציג שינויים על המסך: שינוי תצוגת צבע הגדילים על ידי שינוי צבע השכבה Carpet (שהיא שונה מ- 0). שינוי צבע המילוי בפקודות עריכה. הצבע הפרטי של המסגרת יישאר ללא שינוי.

החוק השלישי: העצמים משורטטים בשכבת אפס.

לפי החוק השלישי, שכבת 0 לא משפיעה על ההשתלות, לכן תשפיע השכבה בה הושתלו הדוגמאות!!!
קבוצת עצמים משורטטת בשכבה 0, מגדירים בלוק ושותלים דוגמה בשכבה B.

לפי החוק השני, המרכיבים משתייכים לשכבת המקור שהיא 0. אבל, אין כל השפעה על מצב Freeze/On/Off של שכבת 0 - המרכיבים נראים בכל מקרה. רק Off או Freeze של שכבה B תסתיר אותם. כאשר צבע הרכיבים הינו ByLayer ומשורטטים בשכבת 0, תצוגת צבע ההשתלות תלוי בצבע של שכבת ההשתלה. האמור לצבע נכון גם ליתר האפיונים.

שליטה בתצוגת דוגמאות של בלוקים

1. שליטה מרכזית:
כשבשרטוט אדריכלי לדוגמה, משרטטים כל הרהיטים בשכבה אחת שונה מ- 0, נניח Furniture, מכינים בלוקים ושותלים את הדוגמאות בשכבות שונות, כגון סלון, חדר הורים, קומות שונות, וכו', כדי להעלים את כל הרהיטים מספיק לכבות או להקפיא את השכבה Furniture. זו שליטה מרכזית של כל הרהיטים שבשרטוט.

2. שליטה מבוזרת:
כשמשרטטים את כל הרהיטים בשכבה 0, מכינים בלוקים, שותלים דוגמאות בשכבות שונות ורוצים להעלים את הרהיטים שבשכבה מסוימת, מספיק לכבות או להקפיא אותה שכבה בלבד.

באילו אפיונים מומלץ להכין את הבלוק?

הפתרון נמצא בתכנון מוקדם ובניסיון. לפעמים יידרש להכין בלוקים חדשים או להגדיר מחדש את הישנים. הכין בלוקים במבט לעתיד:
מבנה הבלוקים שקל ביותר לשנות את ההשתלות: כל הרכיבים בשכבת 0, יתר האפיונים ByBlock.
מבנה הבלוקים שקשה ביותר לשנות את ההשתלות: כל העצמים בשכבה שונה מ- 0, ליתר האפיונים מצבים פרטיים.
בין שני המצבים הקיצוניים, נמצאת הנוסחה המתאימה עבור כל בלוק בנפרד.


המאמר באדיבותו של יצחק שבח – מרצה בביה"ס להנדסאים שבקרית הטכניון בחיפה ובחברת אלסופ מערכות בע"מ. יצחק שבח כתב ספרי לימוד רבים על תוכנת AutoCAD שהאחרון בהם הוא "AutoCAD 2000 לרוצה ללמוד וגם לדעת", בהוצאת אלסופ מערכות בע"מ, 2001. כעת נמצא בשלבים מתקדמים בכתיבת ספרו החדש על AutoCAD 2002.

 

יצירת קשר

חזרה לתפריט